2. Sähköinen palvelukokonaisuus

 

2.1. Panoraama - luontokamera

 • Tavoitteena on tuottaa laadukasta livekuvaa Rovaniemen kaupunkiluonnosta nettiin kaikkien saataville, samalla voi havannoida vuodenaikojen, vuorokaudenkierron ja säätilan muutoksia
 • Uusi markkinointiväline kaikkien toimijoiden käyttöön
 • Toimijat voivat linkittää kameran omille nettisivuilleen
 • Mahdollisuus ostaa mainospaikka kameran käyttöliittymään
 • Vastaavan tyyppisiä kameroita käytössä Suomessa Tampereella ja Levillä sekä satoja ympäri Eurooppaa
 • Kameramasto mahdollisesti Koivusaaren alueelle, lupaprosessit vielä kesken
 • Tavoitteena saada kamera toimimaan kesä – heinäkuussa 2018.

 

2.2. Sähköisten infotaulujen hankinta, pilotti

Infonäytöt.jpg 

Tavoitteet, kohderyhmä

 • Tavoitteena on edistää Rovaniemen luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön sähköistä tiedottamista ja –markkinointia
 • Antaa alueen matkailualan toimijoille välineitä luontomatkailun tunnettavuuden ja sähköisen markkinoinnin kehittämiseksi
 • Pilotti palvelee alueella matkailevia ja paikallisia asukkaita, lisäksi siitä hyötyvät alueen pk- ja mikroyritykset
 • Pilotista hyötyvät välillisesti matkailualan toimijat, alueen yritystoiminta toimialasta riippumatta, kunnat sekä koko Lapin luontomatkailu.

Pilotin hyödyt

 • Tarjoaa opastusta ja informaatiota tarvittaessa 24/7/365
 • Parantaa sijoitustilansa palveluita, viihtyisyyttä ja näyttävyyttä sekä vahvistaa brändiä
 • Kohdennetun, ajastetun viestinnän mahdollisuus
 • Järjestelmä on laajennettavissa erilaisiin tarpeisiin ja ympäristöihin
 • Asiakastyytyväisyys lisääntyy
 • Vaikutuspiirissä olevien yritysten myynti lisääntyy
 • Asiakkaiden viipymä pitenee
 • Digitaalinen mainos muistetaan paremmin kuin perinteiset julisteet.

Pilotin  aikataulu

 • Infotaulupilotti toteutetaan ajalla 1.3.2017 – 31.12.2018
 • Pilottisuunnitelma ja tekninen määrittely 3 - 8/2017
 • Hankintaprosessi 9 – 12/2017
 • Luvat, asennukset, käyttöönotto, testaus, koulutus 1 – 6/2018
 • Infotaulujen sisällöntuotanto 1/2018 – 12/2018
 • Toiminnan jatkuvuuden suunnittelu 1/2018 – 12/2018.

 

2.3. Käytön seurannan kehittäminen

 • Mitä enemmän seurantatieto saadaan digitaaliseen muotoon sitä helpompi yritysten on käyttää sitä hyväkseen
 • Kävijäseurannan pohjana Metsähallituksen standardi > vertailukelpoisuus
 • Pilottialueina Vikakönkään ja Könkäänsaaren esteettömät reitit sekä Napapiirin matkailualue
 • Käyntimäärien arvioinneissa käytetään elektronisia etäluettavia laskureita
 • Kehitetään käyntimäärien arviointia WLAN –teknologiaa hyödyntäen > saadaan käyntimäärien lisäksi tietoa mm. käyntien kestosta ja kävijävirtojen jakaantumisesta
 • Kehitetään mobiilisovellus kävijätutkimuksen tarpeisiin.

 

2.4. Digitaaliset opasteet, pilotointi

 • Hankkeessa testataan digitaalisia opasteita (iBeacon, NFC ja WLAN –tukiasemat) käytännön maasto-olosuhteissa
 • Pilottikohteena Joulupukin metsä, Koivusaaren luontopolku, Puistolammen esteetön reitti sekä Vikakönkään ja Könkäänsaaren esteettömät reitit
 • Opasteita testataan eri vuodenaikojen ja sesonkien viestintätarpeissa sekä tapahtumien ym. markkinoinnissa
 • Testataan erilaista kohde/teemainformaation jakamista
 • Teknologia-asiantuntijana toimii Lapin AMK
 • Toteutettavien opasteiden aiheet ja paikat sovitaan alueen yrittäjien kanssa.

 

2.5. GPS-mittaukset, paikkatiedon tuottaminen

 • Hankkeen käyttöön hankitaan moderni mittaus- ja paikkatiedon keruulaite ohjelmistoineen
 • Epätarkat reitti- ja kohdetiedot mitataan ja päivitetään ETIÄINEN.fi –palveluun, myös Etiäisen taustalla oleva paikkatietoaineisto päivitetään ajantasalle
 • Laitetta hyödynnetään myös hankkeen muissa mittaus- ja suunnittelutehtävissä mm. Napapiiri – Vaattunkiköngäs yhdysreitin suunnittelussa ja kehitettävän mobiilipalvelun paikkatietomittauksissa.

 

2.6. Ulkoilualueiden karttaesitteet

 • Toteutetaan painettuna ja sähköisinä PDF -versiona
 • Napapiirin matkailualue: Joulupukin metsä, Puistolammen esteetön reitti ja Koivusaaren luontopolku
 • Napapiirin retkeilyalue: Vikakönkään ja Könkäänsaaren esteettömät reitit
 • Koe-erän painatus 3000 kpl tapahtumajakeluihin
 • Karttaesitteissä hyödynnetään MML:n avoimia aineistoja ja ETIÄINEN.fi –verkkopalvelun paikkatietoaineistoja
 • PDF –kartat tulevat ETIÄINEN.fi –palveluun  vapaasti käytettäväksi.

 

2.7. Verkkojalanjäljen analysointi ja kehittäminen

 • Toteutetaan ostopalveluna ETIÄINEN.fi -palvelun verkkojalanjälkitutkimus sisältäen esityksen kehittämistoimista
 • Verkkojalanjälki tarkoittaa kaikkea internetissä julkaistua tietoa, joka liittyy tiettyyn paikkaan tai asiaan
 • Kokoa kasvattavat mm. verkkosivut, valokuvat, blogiartikkelit ja niihin lisätyt kommentit ja videot
 • Toteutetaan analyysin esiin nostamat toimenpiteet.